0
Вход и Регистрация
Безплатна доставка в рамките на град Варна при поръчка над 49 лв.

Условия за ползване

Описаните по-долу текстове на Общи условия регламентират договореностите, при които Рекламна агенция Импресия Варна ООД, ЕИК 205366150 със седалище гр. Варна ул. Д-р Кирил Йорданов №16, ап. 4. Телефон 0889623849, е-мейл: [email protected], представлявано от Гинка Минкова, наричана за по-кратко "РЕКЛАМНА КЪЩА", обявява, че ще изпълнява Поръчките на клиентите си, наричани за по-кратко "ВЪЗЛОЖИТЕЛИ", които се считат неразделна част от този Договор, приемането на които от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с приключване на поръчката.

С текстовете на договора, страните по него регламентират поетите от тях права и задължения, произтичащи за всяка от тях от Поръчката на Възложителя, отправена писмено и приета от РЕКЛАМНАТА КЪЩА.

Уговорената двустранно Поръчка описва конкретните условия, за изпълнението на които се сключва този договор между страните и представлява неразделна част от този договор.

Всички изменения и допълнения, съгласувания и уточнения между страните по условията визирани в Поръчката, се считат за приети от страните и пораждат съответните последици за тях от момента на писменото им отправяне и приемане от всяка от страните, или ако са постигнати чрез размяна на мейли или двустранна кореспонденция по Viber, които видове съобщения страните приемат, че ще са валидни за удостоверяване на договореностите постигнати помежду им и ще бъдат считани за негови приложения в съдържанието на Общите условия към датата на сключването му.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а РЕКЛАМНАТА КЪЩА приема да извърши цялостната дейност по изготвянето на изделие /или дейност/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като извърши и съобрази резултата с този от необходимото проучване за предмета, дейността, запазените права, конкурентните продукти, рекламната стратегия, съобразно данните, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при Поръчката - приложение №1 към договора.

2. В съответствие с избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, рекламните материали ще бъдат доставени за получаване от Възложителя в срока указан в Поръчката.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, РЕКЛАМНАТА КЪЩА ще предложи, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще приеме проект на завършения продукт, изготвен съобразно поръчката, по който ще бъде изпълнен договора.

4. Приемането на проекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши в срок до три дни след запознаването си с него.

5. При заплащане с банков превод се изчаква финализиране на въпросния превод и тогава започва изпълнението на поръчката.

6. За изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави на РЕКЛАМНАТА КЪЩА всички необходими свои запазени знаци, данни, информация и други изходни материали, с най-добро качество, на необходимия за изпълнение проект, заедно с документ, удостоверяващ правата му върху тях, ако има издаден такъв;

7. В случай, че договорът касае преработка или доставка и използуване на готово основно изделие, което е произведено от трета страна, изборът на което е извършен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той удостоверява този факт при приключване на поръчката.

КАЧЕСТВО

8. АГЕНЦИЯТА отговаря за качественото изпълнение на задълженията си, съобразно договореното от страните с поръчката, проекта и за резултатите постигнати от него, доколкото същите не са предпоставени от избора по т. 7.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да откаже заплащане на РЕКЛАМНАТА КЪЩА след приключване на нейните задължения.

10. В случай, че се наложат допълнителни действия след изпълнението на поръчката, по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, може да се договорят уточнения.

11. Авторското право при всички изработени и тиражирани продукти и подготвителната работа, извършена от РЕКЛАМНАТА КЪЩА или по нейна поръчка от трето лице, й принадлежи, с изключение на материалите, предоставени с такова право от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани заедно с копие от документа, който го удостоверяват.

С изтичането на срок за дължимо плащане, РЕКЛАМНАТА КЪЩА ще може да развали договора с едностранно изявление и да прекрати отговорното пазене като изтегли стоките си от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е длъжен да му ги предаде при първо поискване без да има право на задържане върху тях.

В случай, че не се извърши окончателното заплащане съобразно уговорките се счита, че договорът може се прекрати по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който дължи на РЕКЛАМНАТА КЪЩА еднократна неустойка в размер на извършеното до момента плащане, извън която на РЕКЛАМНАТА КЪЩА се дължи обезщетение за извършената до момента на прекратяването на договорената дейност по него, до изплащането на която в пълен размер договорът остава в сила в тази му част.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Всяка страна се задължава да изпълнява задълженията си, поети по този договор с грижата на лоялен участник в установеното с договора сътрудничество, при добросъвестно упражняване на своите материални и процесуални права и зачитане и уважаване на правата на другата страна.

Всички обстоятелства непредвидени в договора, както и всички спорове на страните, възникнали в хода на изпълнението му, по неговото тълкуване, прилагане и изпълнение се решават чрез двустранни преговори и споразумения в писмен вид, а в случаите, когато това е невъзможно - по съдебен ред.

Договорът може да бъде изменян и допълван само по взаимно писмено съгласие на страните, доколкото изменението не е обусловено от подписаните съгласно него документи. Неразделна част от договора са приложенията към него.

magnifier